Ysgol Maes Garmon – Prentis Gweinyddol

JOB DESCRIPTION

Location/Lleoliad:  Conway St, Mold CH7 1JB

Subject/Pwnc: Apprenticeship/Prentisiaeth

Hours/Oriau: Full Time/ Llawn Amser

Contract: Fixed Term/Tymor Penodol

Salary Type/Math o Gyflog: Monthly/Yn fisol

Salary/Cyflog :£204.90 per week/£204.90 yr wythnos

Start date/Dyddiad cychwyn: 01/09/2022

Mae’r ysgol yn edrych i recriwtio prenstis gweinyddol, i gydweithio â staff gweinyddol profiadol, ac i ymgymryd â’r tasgau canlynol:-

 • Cynnal / diweddaru systemau swyddfa, yn cynnwys rheoli data a ffeilio.
 • cyfathrebu hefo disgyblion, rhieni a staff yr ysgol drwy’r Gymraeg a Saesneg
 • croesaw a chyfarch holl ymwelwyr a’u hysbysu o weithdrefnau’r ysgol
 • trefnu a rheoli dyddiaduron
 • • darparu cefnogaeth weinyddol cyffredinol i staff yr ysgol
 • Trefnu a mynychu cyfarfodydd
 • Sgrinio galwadau ffôn ac ymholiadau, a delio gyda nhw pan yn briodol
 • Anfon a dosbarthu post
 • Llungopio a theipio cofnodion
 • Cysylltu â rhieni a staff
 • Cynnal / diweddaru systemau ysgol ar-lein
 • Defnydd o feddalwedd ‘MS Office’

Nodweddion personol dymunol:

 • Awydd i ddysgu
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol sydd yn berthnasol i blant ac oedolion
 • Sgiliau trefnu da
 • Sgiliau ffôn dda
 • Parodrwydd i weithio fel rhan o dîm
 • Agwedd broffesiynol
 • Bydd lefel o aeddfedrwydd yn ofynnol wrth weithio mewn amgylchedd ysgol
 • Awydd i fod yn ddelfryd ymddwyn cadarnhaol i bobl ifanc
 • Prydlon, â’r gallu i rheoli amser yn dda

Hyfforddiant i’w ddarparu:

 • Mae’r Brentisiaeth yn cynnwys dysgu yn y gwaith ynghyd â hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith sy’n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

 

Cymwysterau:

 • A*-C yn Saesneg/Cymraeg a Mathemateg yn ddelfrydol
 • Sgiliau TGCh dda

Cymraeg – sgiliau llafar:

 • Hanfodol – Lefel 4+

Cymraeg – sgiliau ysgrifenedig:

 • Hanfodol – Lefel 4+

Prentisiaeth i’w dilyn (Lefel a cwrs):

 • Gweinyddu Busnes Lefel 2

 

The school is looking to recruit an administrative apprentice, to collaborate with experienced administrative staff, and to undertake the following tasks:-

 • Maintain / update office systems, including data management and filing.
 • communicate with pupils, parents and school staff through Welsh and English
 • welcome and greet all visitors and inform them of the school’s procedures
 • organize and manage diaries
 • provide general administrative support to the school’s staff
 • Organize and attend meetings
 • Screen telephone calls and enquiries, and deal with them when appropriate
 • Sending and delivering mail
 • Photocopying and typing of records
 • Liaise with parents and staff
 • Maintain / update online school systems
 • Use of MS Office software

Desirable personal characteristics:

 • Desire to learn
 • Excellent communication skills that apply to children and adults
 • Good organizational skills
 • Good telephone skills
 • Willingness to work as part of a team
 • Professional attitude
 • A level of maturity will be required when working in a school environment
 • A desire to be an ideal of positive behavior for young people
 • Punctual, with the ability to manage time well

Training to be provided:

 • The Apprenticeship includes on-the-job learning combined with off-the-job training leading to nationally recognized qualifications.

Qualifications:

 • A*-C in English/Welsh and Mathematics preferably
 • Good ICT skills

Welsh – oral skills:

 • Essential – Level 4+

Welsh – written skills:

 • Essential – Level 4+

Apprenticeship to be pursued (Level and course):

 • Level 2 Business Administration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLY NOW!/GWNEWCH GAIS NAWR!


Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *