Ysgol Dyffryn Conwy – Sport Coaching Apprenticeship (x2)

Ysgol Dyffryn Conwy – Sport Coaching Apprenticeship (x2)

Location: Ffordd Nebo, Llanrwst, LL26 OSD

Subject: Apprenticeship

Hours: Full Time

Contract: Fixed Term

Salary Type: Monthly

Salary: £210 per week

Start date: 05/09/2022

Job Description:

*The ability to speak Welsh is essential*

Working in a successful Secondary school and acting as a great sporting role-model for our young people. You will organise and run safe and enjoyable activities at lunchtimes, support teachers delivering PE and run after school sport activities.

We are looking for a Sports Coaching Apprentice to become part of the team in our friendly, successful secondary school.

We want someone who:

 • Will be a great sporting role-model for our children.
 • Can organise and run safe, structured and enjoyable activities at breakfast clubs, breaks and lunchtimes.
 • Will be able to support teachers while they deliver PE lessons.
 • Can organise and run sport and fitness sessions after school for children of all ages and abilities.
 • Support and lead on the YA scheme
 • Support teachers with organising and maintaining equipment, following latest government guidance.
 • Support PE staff with attendance at events, festivals and competitions.
 • Provide knowledge of physical literacy approach embedded within PESSPA
 • Encourage new whole school initiatives to improve ‘health and wellbeing’ such as the ‘daily mile’ and ‘road to Tokyo’.
 • Work with 5×60 to offer a wide range of holistic sport and physical activity clubs

Support feeder schools participation and transition to secondary school through sport and physical activity events and initiatives

Desirable Personal Qualities:

 • Strong sporting background.
 • Experience of coaching/working with children.
 • Good organisational skills.
 • Strong communication skills.

Training:

The Apprenticeship includes both on-the- job learning and off-the-job training which leads to nationally recognised qualifications

Qualifications:

Minimum A*-C GCSE (or equivalent) in English and Maths

Level 2 Coaching Certificate / Equivalent

Training Provider Course:

Level 3 NVQ Supporting PE and School Sport

———————————————————————————————————————————————————————-

Lleoliad: Ffordd Nebo, Llanrwst, LL26 OSD

Pwnc: Prentisiaeth

Oriau: Llawn Amser

Cytundeb: Cyfnod Penodol

Math o Gyflog: Misol

Cyflog: £210 yr wythnos

Dyddiad cychwyn: 05/09/2022

Disgrifiad Swydd:

Gweithio mewn ysgol uwchradd lwyddiannus a gweithredu fel model rôl chwaraeon gwych ar gyfer ein pobl ifanc. Byddwch yn trefnu ac yn cynnal gweithgareddau diogel a phleserus amser cinio, yn cefnogi athrawon sy’n cyflwyno AG ac yn rhedeg gweithgareddau chwaraeon ar ôl ysgol.

Rydym yn chwilio am Brentis Hyfforddi Chwaraeon i ddod yn rhan o’r tîm yn ein hysgol uwchradd gyfeillgar, lwyddiannus.

Rydyn ni eisiau rhywun sydd:

 • Bydd yn fodel rôl chwaraeon gwych i’n plant.
 • Yn gallu trefnu a rhedeg gweithgareddau diogel, strwythuredig a phleserus mewn clybiau brecwast, egwyl ac amser cinio.
 • Bydd yn gallu cefnogi athrawon tra byddant yn cyflwyno gwersi Addysg Gorfforol.
 • Yn gallu trefnu a chynnal sesiynau chwaraeon a ffitrwydd ar ôl ysgol i blant o bob oed a gallu.
 • Cefnogi ac arwain y cynllun LlI
 • Cefnogi athrawon gyda threfnu a chynnal a chadw offer, gan ddilyn canllawiau diweddaraf y llywodraeth.
 • Cefnogi staff Addysg Gorfforol gyda phresenoldeb mewn digwyddiadau, gwyliau a chystadlaethau.
 • Darparu gwybodaeth am ddull llythrennedd corfforol sydd wedi’i wreiddio yn PESSPA
 • Annog mentrau ysgol gyfan newydd i wella ‘iechyd a lles’ fel y ‘filltir ddyddiol’ a’r ‘ffordd i Tokyo’.
 • Gweithio gyda 5×60 i gynnig ystod eang o glybiau chwaraeon a gweithgarwch corfforol cyfannol
 • Cefnogi cyfranogiad ysgolion bwydo a throsglwyddo i’r ysgol uwchradd trwy ddigwyddiadau a mentrau chwaraeon a gweithgaredd corfforol

Rhinweddau Personol Dymunol:

 • Cefndir chwaraeon cryf.
 • Profiad o hyfforddi/gweithio gyda phlant.
 • Sgiliau trefnu da.
 • Sgiliau cyfathrebu cryf.
 • Hyfforddiant:

Mae’r Brentisiaeth yn cynnwys dysgu yn y gwaith a hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith sy’n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Cymwysterau:

Isafswm TGAU A*-C (neu gyfwerth) mewn Saesneg a Mathemateg

Tystysgrif Hyfforddi Lefel 2 / Cyfwerth

Cwrs Darparwr Hyfforddiant:

NVQ Lefel 3 Cefnogi Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol

APPLY NOW!


Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *