Vacancies

Teaching Assistant Apprentice - Argoed High School X2

Teaching Assistant Apprentice - Argoed High School X2

Job Description

Location: Bryn Road, Bryn-Y-Baal, Mold CH7 6RY
Subject: Teaching Assistant Apprentice
Hours: 30
Salary: £8.60 P/H

Duties include:

Fel cynorthwyydd addysgu byddech yn cefnogi athrawon ac yn helpu plant gyda'u datblygiad addysgol a chymdeithasol, y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Bydd rolau swydd yn cynnwys:

 • Gweithio mewn ysgol Uwchradd yn llawn amser fel Cynorthwyydd Dysgu
 • Cefnogi disgyblion gyda'u rhifedd
 • Cefnogi disgyblion gyda'u llythrennedd
 • Cefnogi disgyblion gyda'u sgiliau TGCh
 • Cymryd rhan mewn creu arddangosfeydd a pharatoi adnoddau
 • Helpu plant sydd angen cymorth ychwanegol i gwblhau tasgau
 • Deall y polisi diogelu ac ymddygiad a'u rôl o fewn y polisïau hyn
 • Gweithio gyda phlant 11 i 16 oed
 • Cefnogi athro mewn rolau amrywiol o fewn y dosbarth
 • Y gallu i ymddwyn yn broffesiynol bob amser tra'n gweithio mewn ysgolion

As a teaching assistant you would support teachers and help children with their educational and social development, both in and out of the classroom.

Job roles will include:

 • Working within a Secondary school full-time as a Teaching Assistant
 • Supporting pupils with their numeracy
 • Supporting pupils with their literacy
 • Supporting pupils with their ICT skills
 • Be involved in creating displays and preparing resources.
 • Helping children who need extra support to complete tasks.
 • Understand the safeguarding and behavior policy and their role within these policies.
 • Working with children aged 11 to 16 years.
 • Supporting a teacher in various roles within the classroom
 • Ability to conduct yourself in a professional manner at all times whilst working in schools.

Essential Criteria:

Meini Prawf Hanfodol:

 • Awydd i ddysgu mwy am ddod yn Gynorthwyydd Addysgu
 • Angerdd am weithio gyda phlant
 • Meddu ar rinweddau perthnasol gan gynnwys amynedd a chyfathrebu
 • Y gallu i ddangos proffesiynoldeb bob amser
 • Y gallu i wrando a dysgu gan staff mwy profiadol

Essential Criteria:

 • An eagerness to learn more about becoming a Teaching Assistant
 • A passion for working with children.
 • Possess relevant qualities including patience and communication.
 • Ability to show professionalism at all times.
 • Ability to listen and learn from more experienced staff

Desirable Criteria:

 • Awydd i fod yn fodel rôl cadarnhaol i bobl ifanc
 • Uchelgeisiol a gweithgar
 • Bydd angen lefel o aeddfedrwydd gyda gweithio mewn amgylchedd Ysgol
 • Agwedd broffesiynol
 • Ymddangosiad smart
 • Dibynadwy
 • Rhinweddau personol
 • Y gallu i hunanreoli a threfnu eich amser eich hun
 • Sgiliau cymwys mewn rhifedd, llythrennedd a TGCh
 • Sgiliau cyfathrebu sy'n berthnasol i blant ac oedolion
 • Saesneg a Mathemateg cryf
 • Unrhyw brofiad blaenorol o weithio gyda phlant
 • Any previous experience working with children.
 • Strong English & Mathematics
 • Communicational skills relevant to both children and adults
 • Competent skills in numeracy, literacy, and ICT
 • Ability to self-manage and organize your own time.
 • Personal qualities
 • Reliable
 • Smart appearance
 • Professional attitude
 • A level of maturity with working in a school environment will be required.
 • Ambitious and hard working
 • Desire to be a positive role model to young people.
Training:
Isafswm TGAU A*-C (neu gyfwerth) mewn Saesneg a Mathemateg Minimum A*-C GCSE (or equivalent) in English and Math’s
Qualifications
Mae'r Brentisiaeth yn cynnwys dysgu yn y gwaith ynghyd â hyfforddiant i ffwrdd o'r gwaith sy'n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol. The apprenticeship includes both on-the- job learning and off-the-job training which leads to nationally recognized qualifications.
Apprenticeships To Be Undertaken:
Lefel 2/3 Cefnogi, Addysgu a Dysgu Level 2/3 Supporting, Teaching and Learning
Apply Now!
X
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input