Prentisiaeth Gweinyddwr Cymorth Busnes

SWYDD DDISGRIFIAD

Lleoliad: CPD tref Treffynnon, CH8 7TZ

Pwnc: Prentisiaeth

Oriau: Llawn Amser]

Cytundeb: Cyfnod Penodol

Cyflog: £8500 y flwyddyn

Dyddiad cychwyn: Medi

PRIF DDIBEN A CHWMPAS Y SWYDD:

Cefnogi Rheolwyr Partneriaeth o fewn y sefydliad gyda thasgau gweinyddol cyffredinol a sicrhau y glynir at bolisïau a phrosesau’r cwmni.

DYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL:

Ymgymryd ag ystod eang o dasgau gweinyddol swyddfa megis sganio, ffeilio, teleffoni a llungopïo

Derbyn a chyfarwyddo ymwelwyr mewn modd cwrtais ac effeithlon

Ateb ymholiadau cyffredinol, trosglwyddo a chyfeirio galwadau ffôn o amgylch y sefydliad fel y bo’n briodol a chymryd/cyflwyno negeseuon yn brydlon

Unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n briodol i’r brentisiaeth orfodol ac unedau dewisol dewisol (gweler portffolio’r prentis)

Rhaid cadw at gyfrinachedd bob amser, fel arall bydd camau disgyblu yn cael eu cymryd

Rhoddir hyfforddiant llawn

Unrhyw gais rhesymol arall yn unol â chais y Rheolwr Llinell

MESURAU PERFFORMIAD SAFONOL:

Cynnal perthynas â’r holl gleientiaid/partneriaid/rhanddeiliaid/dysgwyr presennol gyda chyfathrebu rheolaidd a chlir gan sicrhau bod pob perthynas yn parhau i fod yn rhagorol.

Rhannu adborth gan gwsmeriaid a dysgwyr trwy sianeli penodol a strwythurau cyfarfod i wella prosesau.

Dadansoddiad o gyfraddau cadw dysgwyr a’r cysylltiadau ag IAG o safon adeg recriwtio a chofrestru.

Arsylwi IAG yn rheolaidd adeg recriwtio a chofrestru.

Lefel uchel o waith tîm a chydweithio agos ag adrannau eraill o fewn y sefydliad.

Mynychu adolygiadau perfformiad staff rheolaidd.

Bodloni gwybodaeth y cytunwyd arni a therfynau amser adrodd.

Cyfrifoldeb Personol:

Cadw at systemau a gweithdrefnau’r sefydliad.

Bod yn fodel rôl wrth gynnal diwylliant cadarnhaol sy’n gwreiddio gwerthoedd y sefydliad trwy sicrhau bod dysgwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, yn ddiogel ac yn cael eu cefnogi

Cyfrifoldeb Tîm a Rennir:

Cynllunio adrannol.

Datblygu adnoddau.

Prosiectau gwella o fewn y tîm.

Cynnal amgylchedd gwaith cadarnhaol.

Sgiliau ysgrifennu a siarad Cymraeg:

dymunol

 

 

*Mae’r rheolwyr yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r disgrifiad swydd uchod gydag unrhyw ddyletswyddau eraill y gellir eu disgwyl yn rhesymol o’r rôl hon.*

YMGEISIWCH NAWR!


Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *