Prentisiaeth Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata

SWYDD DDISGRIFIAD

Lleoliad: CPD Tref Treffynnon, CH8 7TZ

Oriau: Llawn Amser

Cytundeb: Cyfnod Penodol

Cyflog: £13000 y flwyddyn

Dyddiad cychwyn: Medi

Darparu gwasanaeth ymgynghori a chefnogaeth i gleientiaid ynghylch cyfryngau cymdeithasol, recriwtio a marchnata trwy wasanaethau Pro-Active Leisure Solutions i Gyflogwyr yn y sectorau Addysg, Chwaraeon a Hamdden.

Rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus:

Profiad o weithio mewn rôl sy’n delio â chwsmeriaid

Sgiliau gweinyddol rhagorol a threfnus iawn

Creadigrwydd, bod yn ymarferol ac yn gallu gweithio’n effeithiol dan bwysau

Sgiliau cyfathrebu cryf, y gallu i drafod a dylanwadu gyda sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol

Lefel uchel o lythrennedd cyfrifiadurol yn enwedig o amgylch llwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Sylw da i fanylion

Agwedd hyblyg ond trefnus at waith

Y gallu i flaenoriaethu gwaith a gweithio i derfynau amser wrth gynnal safonau uchel

Dull creadigol o chwilio am atebion

Mae prif ddyletswyddau’r rôl yn cynnwys:

Trefnu ac amserlennu digwyddiadau hyrwyddo, gweithgareddau, ac adnoddau (e.e., ffeiriau gyrfaoedd, digwyddiadau agored i ddysgwyr a digwyddiadau ymgysylltu, cydweithio, a gwybodaeth i gyflogwyr)

Cydgysylltu ag ysgolion a mynychu digwyddiadau ysgol i hyrwyddo cyfleoedd

Cynorthwyo gydag ymgyrchoedd marchnata a datblygu busnes e.e. gweithgaredd postio

Creu postiadau cyfryngau cymdeithasol deniadol ar draws llwyfannau amrywiol (h.y., Instagram, Twitter, Facebook, a LinkedIn)

Mynychu digwyddiadau allanol yn ôl yr angen a hyrwyddo’r busnes ar bob cyfle

Cefnogi’r Rheolwyr Partneriaeth gyda chefnogaeth weinyddol effeithiol yn ôl yr angen.

Datblygu a diweddaru’n barhaus ddealltwriaeth dda o’r prentisiaeth lawn a chyrsiau rhan-amser i alluogi hyrwyddo’r busnes yn hyderus i ystod eang o gleientiaid a darpar ddysgwyr mewn digwyddiadau

Rhinweddau Dymunol:

Awydd i ddysgu

Lefel dda o sgiliau digidol a gwybodaeth am lwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol

Parodrwydd i weithio fel rhan o dîm

Dibynadwy

Ymddangosiad smart

Agwedd broffesiynol

Uchelgeisiol a gweithgar

Rheoli amser yn brydlon ac yn dda

Cymwysterau:

Rhaid meddu ar TGAU Gradd C neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg

Sgiliau Ysgrifennu a Siarad Cymraeg:

dymunol

YMGEISIWCH NAWR!


Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *