Prentis Marchnata a Recriwtio Digidol

SWYDD DDISGRIFIAD

Lleoliad: CPD tref Treffynnon, CH8 7TZ

Pwnc: Prentisiaeth

Oriau: Llawn Amser

Cytundeb: Cyfnod Penodol

Cyflog: £8500 y flwyddyn

Dyddiad cychwyn: Medi

 

PRIF DDIBEN A CHWMPAS Y SWYDD

 

Cefnogi Rheolwyr Partneriaeth o fewn y sefydliad gyda thasgau marchnata digidol, gyda phrif ffocws ar gefnogi Recriwtio. Sicrhau y cedwir at bolisïau a phrosesau’r cwmni.

 

DYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL

 

 • Ymgymryd ag ystod eang o dasgau marchnata digidol i hyrwyddo cynlluniau AMT ar gyfryngau cymdeithasol a thrwy rwydweithiau ar-lein i gefnogi recriwtio.
 • Tasgau gweinyddol swyddfa i gefnogi recriwtio dysgwyr a phrentisiaid.
 • Gweithio gyda nifer o lwyfannau ar-lein i oruchwylio’r broses ymgeisio ar gyfer pob swydd wag
 • Derbyn a chyfarwyddo ymwelwyr mewn modd cwrtais ac effeithlon
 • Ateb ymholiadau cyffredinol, trosglwyddo a chyfeirio galwadau ffôn o amgylch y sefydliad fel y bo’n briodol a chymryd/cyflwyno negeseuon yn brydlon
 • Unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n briodol i’r brentisiaeth orfodol ac unedau dewisol dewisol (gweler portffolio’r prentis)
 • Rhaid cadw at gyfrinachedd bob amser, fel arall bydd camau disgyblu yn cael eu cymryd
 • Rhoddir hyfforddiant llawn
 • Unrhyw gais rhesymol arall yn unol â chais y Rheolwr Llinell

 

MESURAU PERFFORMIAD SAFONOL

 • Cynnal cysylltiadau â’r holl gleientiaid/partneriaid/rhanddeiliaid/dysgwyr presennol gyda chyfathrebu rheolaidd a chlir gan sicrhau bod pob perthynas yn parhau i fod yn rhagorol.
 • Rhannu adborth gan gwsmeriaid a dysgwyr trwy sianeli penodol a strwythurau cyfarfod i wella prosesau.
 • Dadansoddiad o gyfraddau cadw dysgwyr a’r cysylltiadau ag IAG o safon adeg recriwtio a chofrestru.
 • Arsylwadau rheolaidd o’r IAG adeg recriwtio a chofrestru.
 • Lefel uchel o waith tîm a chydweithio agos gydag adrannau eraill o fewn y sefydliad.
 • Mynychu adolygiadau perfformiad staff rheolaidd.
 • Cwrdd â therfynau amser gwybodaeth y cytunwyd arnynt ac adrodd.

 

 

Cyfrifoldeb Personol

 • Cydymffurfio â systemau a gweithdrefnau’r sefydliad.
 • Bod yn fodel rôl wrth gynnal diwylliant cadarnhaol sy’n gwreiddio gwerthoedd y sefydliad trwy sicrhau bod dysgwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, yn ddiogel ac yn cael eu cefnogi

 

Cyfrifoldeb Tîm a Rennir

 • Cynllunio adrannol.
 • Datblygu adnoddau.
 • Prosiectau gwella o fewn y tîm.
 • Cynnal amgylchedd gwaith cadarnhaol.

 

Mae’r rheolwyr yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r disgrifiad swydd uchod ynghyd ag unrhyw ddyletswyddau eraill y gellir eu disgwyl yn rhesymol o’r rôl hon.

YMGEISIWCH NAWR!


Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *